Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 31 maja 2016 roku – godz. 15.30

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady.
 4. Przyjęcie protokołu z  XVI  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza Panu Józefowi Januszkowi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/250/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działek położonych w Zedermanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 4930/8, położonej w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz służebnością drogową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 4930/2. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1076 K w miejscowości Gorenice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 120 397 K ul. Malinowa Góra w Sienicznie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego Osiedla Pomorzany ( jednostki pomocniczej Gminy Olkusz).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia Gminy Olkusz ze Związku Komunalnego Gmin „ Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian osobowych w komisjach Rady.
 23. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.