Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na łamach prasy część radnych próbuje dowodzić, że moje działania są wymierzone przeciwko Państwu – przeciwko Mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz. Za przykład podają Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Nie mogę pozostawać obojętny wobec takich insynuacji, tym bardziej, że decyzje Związku tylko potwierdzają moje przypuszczenia: należy dokładnie przyjrzeć się jego działalności.

Podobno nie chcę rozmawiać z przedstawicielami pozostałych gmin należących do Związku (Bukowno, Bolesław, Klucze). Zarzuty te są formułowane przez osoby życia publicznego, które nie dostrzegają, że interesy Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz nie są w Związku wystarczająco reprezentowane. Plany Zarządu ZKG „KM” często są niekorzystne dla Mieszkańców Gminy Olkusz, czego wyraźny dowód odnajduję w propozycji podniesienia opłat za bilety dla kursów na terenach sołectw Gminy Olkusz. Dlaczego podobna propozycja nie dotyczyła mieszkańców pozostałych gmin należących do Związku?

W Zarządzie Związku znajdują się wyłącznie przedstawiciele pozostałych gmin, mogący forsować rozwiązania niekorzystne dla Mieszkańców Gminy Olkusz, a korzystne finansowo dla Związku. Na to godzić się nie mogę, dlatego zabiegałem o to, aby zarządowi przewodniczył przedstawiciel Gminy Olkusz. Musimy mieć gwarancję, że najważniejsze decyzje będą podejmowane z naszym udziałem. O to powinien zabiegać również każdy radny, którego obowiązkiem jest działalność na rzecz Mieszkańców swojej gminy. Dziękuję tym, którzy wspierają podejmowane przeze mnie działania. Projekt podniesienia cen biletów nie zyskał mojej akceptacji, jednak należy pamiętać, że Gmina Olkusz nie ma decydującego głosu!

Poprzednie władze Olkusza pozwalały na systematyczne obniżanie pozycji Gminy Olkusz w ZKG „KM” oraz w PWiK sp. z o.o. Mimo faktu, że Gmina Olkusz ma największy udział w tych jednostkach (ok. 67%), głos jej przedstawiciela liczy się tak samo jak głos przedstawiciela gminy Klucze, Bolesław czy Bukowna. W 2016 roku Gmina Olkusz przeleje na konto ZKG „KM” 3 417 708 zł, Bukowno przekaże do wspólnego budżetu 541 019 zł, Bolesław – 710 051 zł, Klucze – 766 506 zł. Gmina Olkusz wpłaci więcej niż pozostałe gminy razem wzięte. Nie ma jednak decydującego głosu.

Dotychczas głos każdej gminy był szanowany. Funkcjonujące umowy partnerskie gwarantowały, że bez zgody danej gminy nie podejmowano istotnych dla niej decyzji. Niestety, tak już nie jest. Gmina Olkusz została zmuszona do zwiększenia dopłat do Związku z 3 mln zł do 3,4 mln zł rocznie, mimo, że pozostali członkowie Zgromadzenia wiedzieli, że w naszym budżecie nie ma rezerwy tak dużych środków. Co więcej, mimo zwiększenia tej dopłaty, Zarząd dążył również do podniesienia cen biletów Mieszkańcom sołectw Gminy Olkusz. Czy jest to działanie sprawiedliwe oraz uzasadnione ekonomicznie? Nie wiadomo, bowiem Związek odmawia udostępnienia danych pozwalających na rzetelną ocenę.

Wysokość dopłat poszczególnych gmin do Związku wynika z przeliczenia tzw. wozokilometrów, czyli liczby kilometrów pokonywanych przez autobusy na terenie każdej gminy. Zwróciłem się do Związku z prośbą o przedstawienie mi danych dotyczących wozokilometrów na terenie Gminy Olkusz. Odmówiono mi, w uzasadnieniu powołując się na nieadekwatne do sytuacji zapisy statutu Związku i… ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czy zatem Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, reprezentując Mieszkańców, ma godzić się na rosnące wymagania finansowe Związku nie zadając żadnych pytań? Muszę mieć pewność, że pieniądze publiczne wydawane są racjonalnie. To są również Państwa pieniądze. Związek oczekuje jednak, że wpłacimy 3,4 mln zł bez uzasadnienia konieczności poniesienia takiego wydatku.

Nie jest prawdą, że próbuję zlikwidować Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Widzę natomiast, że partnerskie umowy z poprzednich lat nie są respektowane przez przedstawicieli pozostałych gmin. W ubiegłych latach niekorzystne zapisy statutu nie miały tak dużych konsekwencji dla Gminy Olkusz jak teraz, ponieważ przedstawiciele pozostałych gmin szanowali nasz głos.

Nie jest tajemnicą, że szukam rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie komunikacji na terenie Gminy Olkusz. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych grup niewygodne stały się moje działania polegające na upominaniu się o należne prawa oraz sprawdzaniu jak wydawane są publiczne pieniądze. Nie zamierzam ustąpić – mimo prób ośmieszenia mnie, nacisków politycznych i medialnych. Moim obowiązkiem jest troska o interes Gminy Olkusz i jej Mieszkańców, nawet jeśli jest to niewygodne dla innych.

W jednym z wywiadów powiedziałem, że zamierzam zaglądać pod kamienie, pod które dawno nikt nie zaglądał, aby mieć pewność, że pieniądze publiczne wydawane są rozsądnie. Państwo mogą ocenić jak w kontekście tej deklaracji prezentuje się odmowa udostępnienia Gminie Olkusz podstawowych informacji dotyczących Związku.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz