Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

zniczZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Mieczysława Karwińskiego - żołnierza Armii Krajowej, znanego olkuskiego społecznika i laureata nagrody Cordis Nobilis. Bliskim składamy wyrazy współczucia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Kucharzyk

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 14:00 w Bazylice Mniejszej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, z której kondukt przejdzie na cmentarz parafialny przy ul. Powstańców Śląskich.


Mieczysław Karwiński urodził się 14.07.1921 roku w Olkuszu. Z harcerstwem związał się już w pierwszych klasach szkoły powszechnej w gromadzie zuchowej. Od 1929 roku był w 46. Zagłębiowskiej Drużynie Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego przy szkole powszechnej nr 1 w Olkuszu, a podczas nauki w gimnazjum olkuskim w 10. Zagłębiowskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, w której od 1938 roku, aż do wybuchu wojny był drużynowym. Pasję żeglarską realizował w Żeglarskim Kręgu Starszoharcerskim  „Sztorm” w Olkuszu.

W lipcu 1936 roku wziął udział w Wędrownym Obozie Żeglarskim po Wiśle, podczas którego pokonali żaglówką P-7 trasę z Krakowa do Gdańska. Uczestniczył też w kursie żeglarskim w Centralnym Ośrodku Żeglarskim w Niesłuczy nad jeziorem Narocz. Od 1938 roku był również aktywny organizacji przysposobienia wojskowego w Liceum w Olkuszu. Kampanię wrześniową 1939 roku odbywał w ochotniczej służbie wojskowej skoszarowany już w połowie sierpnia, w punkcie obserwacyjno-meldunkowym „Pomorska Góra” w Olkuszu, jako jej młodzieżowy dowódca. Z tą jednostką dotarł na rowerach do okolic Dubna, w pobliżu ówczesnej granicy ZSRR, gdzie 17 września jednostka została rozformowana.   W okresie okupacji działał w konspiracji, początkowo na terenie Olkusza (zabezpieczenie majątku i akt Hufca ZHP), a później poza domem na terenie powiatu olkuskiego i miechowskiego w strukturach Armii Krajowej. W tym czasie używał pseudonimu „Orlik”. Po wojnie nie ujawnił się. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (1946 r.) i studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra na Wydziale Rolniczo- Leśnym (1951 r.). Do 1958 roku, jako kierownik inwestycji „Samopomoc Chłopska”, zrealizował około 60 obiektów magazynowo - usługowych dla rolnictwa.

Następnie przez 30 lat, aż do emerytury w 1990 roku pracował w Biurze Planowania Przestrzennego - Pracowni Urbanistycznej w Olkuszu. W latach 1945-1949 oraz 1956- 1963 był instruktorem w Komendzie Hufca ZHP w Olkuszu (pełnione funkcje: zastępca komendanta, kierownik referatów obozów i kształcenia, kierownik organizacyjny „Sztabu Orle Gniazda”, retman d/s żeglarstwa). Od 1963 roku, z powodu uwarunkowań odgórnych działał w nieformalnych środowiskach harcerskich (kultywowanie tradycji, zbieranie i archiwizowanie materiałów historycznych, utrzymywanie wzajemnych kontaktów). Był aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Olkuskiej oraz olkuskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Był współtwórcą Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz inicjatorem pozyskania na ten cel Dworku Machnickich. Był promotorem odbudowy olkuskiej baszty i murów miejskich, pawilonu wystawowego, współtwórcą promocji obudowy olkuskiej starówki i prac zabezpieczających ruiny zamków w Rabsztynie i Smoleniu. Był inspiratorem i realizatorem odbudowy zabytkowego Starego Cmentarza w Olkuszu, jako Reduty Historycznej Pamięci. Był działaczem Stowarzyszenia „Krąg” Harcerskich Pokoleń Ziemi Olkuskiej oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był także członkiem Rady Programowej czasopisma „Ilcusiana”.

Ważniejsze odznaczenia: Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (1971), Zasłużony Działacz Kultury (1974), Złoty Krzyż Zasługi (1980), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1991), Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1995) i inne odznaczenia resortowe i regionalne. Ostatnie odznaczenie to Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis” (2009).

Opracował: phm Leszek Kluczewski 

Mieczysław Karwiński

Mieczysław Karwiński