Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Herb GminyStwierdzone w dniu 8.02.2016 r. przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, wymaga podjęcia przez różne instytucje w Gminie Olkusz szeregu działań, które wyeliminują ryzyko powtórzenia się podobnych sytuacji. W związku z tym podjąłem decyzję o wzmożeniu przez pracowników Straży Miejskiej w Olkuszu kontroli nieruchomości pod względem prawidłowości usuwania nieczystości ciekłych z szamb.

Zgodnie z obowiązującym prawem, to właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Z kolei nadzór nad wywiązywaniem się z tych obowiązków, a więc również kontrole, sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz poprzez działania strażników Straży Miejskiej w Olkuszu.

Ścieki z szamb, które nie trafiają na stację zlewną Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, mogą być przyczyną skażenia wód podziemnych. Dlatego też w trosce o zdrowie Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz podjąłem decyzję o bezwzględnym egzekwowaniu prawidłowego postępowania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

W trakcie kontroli sprawdzane będą umowy oraz rachunki za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych za lata 2015-2016. Właściciel nieruchomości winien posiadać umowę zawartą z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie Burmistrza w tym zakresie, a także na żądanie kontrolujących, okazać dowody uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości położonych w rejonach wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej, powinni niezwłocznie przyłączyć swoje nieruchomości do kanalizacji. Pisma w tej sprawie są wysyłane na bieżąco.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy dbają o jakość środowiska naturalnego, w tym prawidłowe usuwanie wytwarzanych ścieków. Jednocześnie apeluję do pozostałych osób o zmianę przyzwyczajeń, ponieważ działania niezgodne z przyjętymi standardami szkodzą całej wspólnocie.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Jeśli jesteś świadkiem nielegalnego pozbywania się ścieków z szamba, zareaguj! Wystarczy zadzwonić do Straży Miejskiej - tel. 32 647 89 00 (pn.– pt. 6:30-21:30, sob. 7:00-15:00) lub na Policję.