Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

ogłasza

konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

Ogłoszenie o konkursie ukazało się w Gazecie Krakowskiej w dniu 15 lutego 2016r. oraz w Dzienniku Polskim w dniu 15 lutego 2016r.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony na 4 lata

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu,

32-300 Olkusz

ul. Francesco Nullo 29

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
  6. posiada co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej lub wykonywała działalność kulturalną na podstawie umów cywilno-prawnych,
  7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:
  1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej,
  2. predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie,
  3. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym z UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
  4. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
  5. wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji,
  6. znajomość olkuskiego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych,
  7. znajomość języka obcego,
  8. znajomość pakietu Office, Internetu i poczty elektronicznej,
  9. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
  10. samodzielność i systematyczność,
  11. odporność na stres,
  12. komunikatywność.
 3. Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór, należy:
  1. zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu,
  2. kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu,
  3. reprezentowanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na zewnątrz,
  4. tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych,
  5. dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  6. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
  7. właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,
  8. pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. autorska koncepcja programowo-organizacyjna Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, uwzględniająca możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w formie pisemnej, według schematu załączonego do niniejszego ogłoszenia,
  3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty wskazujące na charakter i czas prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaj i czas wykonywanych obowiązków w ramach umów cywilnych),
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  6. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  7. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. podpisane odręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  9. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  10. podpisane odręcznie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu,
  11. oświadczenie o znajomości języka obcego,
  12. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
 5. Termin i miejsce składania ofert.
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu" na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub składać osobiście w punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w terminie do 16 marca 2016r.
  2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu).
 6. Inne niezbędne informacje:
  1. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez Kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu:
   1. Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu,
   2. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu wraz z strukturą Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu,
   3. Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu za 2014 rok,
   4. Plan finansowy działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na rok 2015,
   5. Plan finansowy działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na rok 2016.
  2. Wzory formularzy dokumentów aplikacyjnych:
   1. Regulamin określający szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu,
   2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   3. wzór oświadczenia osoby, że: posiada obywatelstwo polskie, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   4. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   5. wzór oświadczenia o stanie zdrowia.
  3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz powoła Komisję Konkursową i określi jej tryb pracy.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzanie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
  5. Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 30 dni po upływie terminu ich składania.
  6. Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 30 kwietnia 2016r.
  7. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem konkursu lub rozstrzygnie o zakończeniu konkursu bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
  8. Dodatkowych informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1530 lub telefonicznie (32) 643-11-20.

Załączniki do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.