Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu został utworzony w 1990r. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, jak również zadania zlecone gminie zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Olkusz.

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu - www.ops.olkusz.pl

Siedzibą Ośrodka jest miasto Olkusz
Aleja 1000-lecia 15 C
tel./fax.: 032 6413212
tel.: 032 6110011
tel. w sprawach świadczeń rodzinnych: 032 6431617

O udzielenie pomocy można zgłaszać się do OPS:
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00,
w poniedziałki od godziny 7.00 - 17.00.

Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej jest Dyrektor - mgr Danuta Pietraszewska.

Działy OPS:
- dział księgowości,
- dział pomocy środowiskowej,
- dział opieki nad chorym w domu,
- dział świadczeń rodzinnych


Ogółem Ośrodek zatrudnia 57 pracowników.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( jednolity tekst Dz. U. Nr 115 z dnia 02 lipca 2008r.), pomoc udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą 477 zł,
 • na osobę w rodzinie 351 zł.

Kwoty te podlegają waloryzacji i ogłoszone są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.